Friday, March 09, 2007
讨厌钻牛角尖

我从来没有试过这么喜欢一个人,
也从来没有试过这么讨厌一个人。
原来喜欢和讨厌是可以同时存在的。

我依然还是我。
不管我是真实的自己,
还是虚伪的假装自己,
我还是只做我想做的事。

你依然还是你。
依然不在我面前做真实的你,
依然虚伪的伪装着你自己,
依然还是那个钻牛角尖的你。

我讨厌那样的你。
讨厌不正视问题只会逃避的你。
讨厌不敢面对我只会畏缩的你。

我宁愿你在我面前,
直视我的双眼,
大声地告诉我,
你一点都不喜欢我!

到那时候,我仍然还是我。
还是会只做自己想做的事。
还是会只对你一个人好。
还是会相信爱情的美。
只是会多了一个不可能的未来。
但是这样,我想我会幸福一点。
因为至少我拥有了一个答案。


~ScReAm iT oUt~ コメントする
0 iScReAmEd


j0tt3d @t 9:54 PM
Me, I && MyselfXueQi aka eRika aka GinGeR

I love to bake,
trying out to cook.
I love cookies,
learning to like making cakes.

I can be nice
or evil.
I can be hyper
or quiet.

Trying my best to always
Love what I do,
and Do what I love.


I serve Nuffnang!hIdInG pLaCeSsS

LinKkieS

The Past Tense

July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
December 2010
November 2012
June 2013
July 2013
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017