Thursday, March 08, 2007
爱就能这样分配吗?

最近,我身边的朋友开始为情所困。
一个在网上遇到了一个多情男,
另一个为了爱情消沉。

她想爱,却发现他是一个能同时
爱上好几个人的混蛋。
她爱上了,却无法把爱维持在
最美的状态。他离开了,
不是因为不爱,而是因为太爱。
留下她一个人,堕落。

她认清他地真面目后,
选择默默离开。
并没有太大的伤悲。
她无法承受他的离开,
依然等着他回来的一天,
过着沉重,堕落的日子。


我没有办法帮到什么忙。
尤其是当她把自己反锁在
只有自己的世界里。
我只能担心她的安好,
只能关心她的处境,
只能真心的祝福她的未来...

有些人以为爱情能分配,
而他们是不懂爱情的人。
看清了,就该放下了。

有些爱不一定是拥有,
有时放手才是拥有幸福。
懂得安慰自己的人最幸福。


女人万岁~!
要坚强,要独立~!
三八妇女节快乐~!


~ScReAm iT oUt~ コメントする
0 iScReAmEd


j0tt3d @t 2:07 PM
Me, I && MyselfXueQi aka eRika aka GinGeR

I love to bake,
trying out to cook.
I love cookies,
learning to like making cakes.

I can be nice
or evil.
I can be hyper
or quiet.

Trying my best to always
Love what I do,
and Do what I love.


I serve Nuffnang!hIdInG pLaCeSsS

LinKkieS

The Past Tense

July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
December 2010
November 2012
June 2013
July 2013
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017